Thursday, 23 May 2024

Rodzaje inwestycji oraz ich charakterystyka

euros

Ekonomia wyróżnia dwa podstawowe rodzaje inwestycji, choć w praktyce odznaczają się one odpowiednimi rozgałęzieniami, które warunkują obecność innych rodzajów. W dzisiejszym artykule postanowiliśmy przygotować charakterystykę poszczególnych wariantów inwestycji z uwzględnieniem ich cech szczególnych. Zanim jednak tego dokonamy, warto przede wszystkim wyjaśnić czym z ekonomicznego punktu widzenia jest sama inwestycja.

Inwestycja – czym tak naprawdę jest?

Inwestycja w ujęciu ekonomicznym stanowi nakład gospodarczy poniesiony na utrzymanie, tworzenie, bądź zwiększenie kapitału. Przeciwieństwem inwestycji z naukowego punktu widzenia jest zatem konsumpcja, która to stanowi zużywanie posiadanych dóbr w celu bezpośredniego zaspokojenia potrzeb ludzkich. Inna definicja inwestycji mówi nam o wyrzeczeniu się obecnych – zagwarantowanych korzyści na rzecz tych niepewnych – następujących potencjalnie w przyszłości.
Podstawowe cechy inwestycji
W zgodzie z powyższą definicją możemy wyróżnić 4 kluczowe cechy inwestycji. Prezentują się one w sposób następujący :
– czas realizacji inwestycji
– nakłady ponoszone na realizację danej inwestycji
– korzyści oczekiwane z prowadzenia inwestycji
– ryzyko realizacji inwestycji

money

Podstawowe rodzaje inwestowania

W oparciu o cechy inwestycji oraz przywołaną jej definicję wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje inwestowania. Pierwszym z nich jest inwestowanie w finansowy majątek trwały, który to stanowią akcje, obligacje, udziały kapitałowe w innych firmach, lokaty długoterminowe, pożyczki w ramach przedsiębiorstw. Forma inwestowania w finansowy majątek trwały jest wyprowadzaniem kapitału na zewnątrz przedsiębiorstwa, które w perspektywie przyniesie dochody finansowe występujące pod postacią odsetek oraz dywidend.
Drugim rodzajem inwestycji jest inwestowanie w rzeczowy i związany z nim niematerialny majątek trwały – np. grunty, nieruchomości, urządzenia techniczne, maszyny, licencje, programy komputerowe oraz im podobne. Tego typu inwestowanie zabezpiecza utrzymanie i zwiększanie potencjału produkcyjnego z jednoczesnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa na tle prawnym.

Rozgałęzienia kreujące inne rodzaje inwestycji

kasa

Na wstępie wspominaliśmy, iż główne rodzaje inwestycji są dziesiątkowane ze względu na mechanizmy prawne, ekonomiczne i językowe. Podążając tym tropem możemy mówić o innych rodzajach inwestycji takich jak te – wynikające z czasu realizacji (inwestycje długoterminowe – ponad rok oraz krótkoterminowe – mniej niż rok). Inny podział dotyczy rodzajów inwestycji ze względu na ich przedmiot – inwestycje rzeczowe, finansowe oraz inwestycje w kapitał ludzki. Ostatni podział związany jest z rodzajami inwestycji ze względu na cel. Wyróżniamy następujące warianty – inwestycje strategiczne, rozwojowe, odtworzeniowe, modernizacyjne, interesu publicznego oraz te związane z ustrojem społecznym.

Więcej na temat inwestowania na http://comparic.pl/category/edukacja/podstawy-inwestowania/.